Αρχική » Παροχές Πρόνοιας – Αλληλεγγύης 

Παροχές Πρόνοιας – Αλληλεγγύης 

by Ε.ΣΥΝ.Α.Α
0 comment
Παροχές Πρόνοιας Αλληλεγγύης

Παροχές Πρόνοιας – Αλληλεγγύης 

Παροχές Πρόνοιας – Αλληλεγγύης. Παροχές Τμήματος Αποδοχών και Ασφάλισης Ένστολου Προσωπικού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

 1. Χορήγηση του βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (κ.υ.α. Φ. 950/59/32019/Σ.6451 από 17-04-2018/ Φ.Ε.Κ. Β΄1368).

Στα παιδιά των Μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ καταβάλλεται Βοήθημα επαγγελματικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας. Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 αρτίων μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού. Για να δικαιολογηθεί η χορήγησή του απαιτείται η συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας ή η τέλεση γάμου ή η ύπαρξη σοβαρών, αποδεδειγμένων λόγων υγείας ή η οριστική παύση καταβολής αποδοχών ή μερίσματος [αρ. 3 παρ. 3 υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17-01-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β’ 74)]

Το εν λόγω βοήθημα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου τέκνου στο Μ.Τ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Φ.951.1/120/875101/Σ. 5291 από 17-08-2010 κ.υ.α. (Β΄ 1357).

Σχετική αίτηση και δικαιολογητικά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Σ. (mts.army.gr) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : mts-grammateia@army.gr & τηλέφωνο: 210 33 13 025 .

 1. Χορήγηση του βοηθήματος θανάτου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Σε οικογένειες θανόντων μερισματούχων που δικαιούνται να συνεχίσουν το μέρισμα του θανόντος σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, εφάπαξ βοήθημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Α.Ν. 559/37.

Σχετική αίτηση και δικαιολογητικά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Σ. (mts.army.gr) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : mts-grammateia@army.gr & τηλέφωνο: 210 33 13 025 .

 1. Χορήγηση επιδόματος γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην Υπηρεσία, που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 3554/2007 (Α΄ 80) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ΄ αρίθμ. 6002/18/10-α από 21-12-2017 (Β΄ 94) κ.υ.α. στους Αστυνομικούς, Συνοριακούς Φύλακες και Ειδικούς Φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας, που μετατάσσονται στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου, λόγω παθήματος που αποδεδειγμένα επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα, τριακοσίων

(300) ευρώ. Το ίδιο ως άνω επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό για όλο το χρόνο αποχής από τα καθήκοντα του, συνεπεία τραυματισμού, που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος μέχρι την ημέρα αποκατάστασης της υγείας του, που θα προκύπτει από γνωμάτευση υπηρεσιακού γιατρού ή Υπηρεσιακής Υγειονομικής Επιτροπής.

Από την υπηρεσία μας έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμ. 1742/18/309869 από 13/02/2018 Διαταγή σχετικά με τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος. Οι δικαιούχοι απευθύνονται στη Γραμματεία της Υπηρεσίας που υπηρετούν για τη διαδικασία χορήγησης του σχετικού επιδόματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 210 69 81 078, pol 1041400.

 1. Έξοδα κηδείας του εν ενεργεία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, των συνταξιούχων και των μελών των οικογενειών τους (οικ.2/7029/0094 από 8-2-2005 κ.υ.α. (Β’ 213)- κεφ. Α΄ της υπ’ αριθμ. 5 από 23-12-1982 Κανονιστικής Διαταγής Δ/νση ς Οικονομικού Αρχηγείου Χωροφυλακής)
 2. Σύμφωνα με τα εδάφια Β5, Β6, Β7 και Β8 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της οικ.2/7029/0094 από 8-2-2005 κ.υ.α. (Β’ 213), προβλέπεται η καταβολή εξόδων κηδείας από τον Ο.Π.Α.Δ στις εξής περιπτώσεις θανάτου:

(i) Συνταξιούχου Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν από την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας.

(ii) Συζύγου και τέκνων συνταξιούχου Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν από την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας και που προστατεύονται απ’ αυτόν.

(iii) Συνταξιούχου εκ μεταβιβάσεως στρατιωτικού, της Ελληνικής Αστυνομίας.

(iv) Συζύγου και τέκνων, συνταξιούχου εκ μεταβιβάσεως στρατιωτικού, της Ελληνικής Αστυνομίας, που προστατεύονται από αυτόν.

Σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ1 του άρθρου 10 της εν λόγω κ.υ.α. ορίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου των ανωτέρω προσώπων, ο Ο.Π.Α.Δ. καταβάλλει για έξοδα κηδείας μέχρι το ποσό των χιλίων ευρώ 1.000,00 €.

 1. Σύμφωνα με το κεφ. Α΄ της υπ’ αριθμ. 5 από 23-12-1982 Κανονιστικής Διαταγής Δ/νσης Οικονομικού Αρχηγείου Χωροφυλακής, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλει έξοδα κηδείας στις κάτωθι περιπτώσεις:

(i) Στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκεται στην ενέργεια ή τη μόνιμη διαθεσιμότητα και αποβιώνει ευρισκόμενο στην κατάσταση αυτή, καθώς και στο ίδιο προσωπικό που βρίσκεται στην κατάσταση της αποστρατείας, εφόσον έχει συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο, μετά την ενοποίηση των δύο Σωμάτων, της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής και της τέως Αστυνομίας Πόλεων.

(ii) Στα μέλη της οικογενείας (σύζυγος και τέκνα) του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκεται στην ενέργεια.

Στις περιπτώσεις καταβολής των εξόδων κηδείας από τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας οι δικαιούχοι απευθύνονται στη Δ/νση Αστυνομίας της περιοχής τους αφού συγκεντρώσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Ληξιαρχική πράξη θανόντα.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντος.

Πρωτότυπη βεβαίωση Υπηρεσίας Υγειονομικής Περίθαλψης περί καταθέσεως βιβλιαρίου υγείας του θανόντος ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρώην Ο.Π.Α.Δ.).

Πρωτότυπο πιστοποιητικό του Γ.Λ.Κ. για λήψη εξόδων κηδείας συνταξιούχου.

Βεβαίωση περί των αποδοχών από την Υπηρεσία του εφ΄ όσον ο αποθανών ήταν στην ενέργεια.

Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα του Ν.Δ. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) Η κηδεία έγινε με μέριμνα και με δαπάνες του αιτούντος. β) Ο αποθανών ήταν ασφαλισμένος στο Δημόσιο ή αν ήταν και σε κάποιον άλλο ασφαλιστικό φορέα, σε ποιόν και ότι δεν θα λάβει έξοδα κηδείας απ΄ αυτόν τον φορέα.

Πρωτότυπο και εξοφλημένο τιμολόγιο του γραφείου τελετών, σε περίπτωση που είναι επί πιστώσει θα επισυνάπτονται οι εξοφλητικές αποδείξεις, το ποσό του τιμολογίου να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εξόδων κηδείας.

ΙΒΑΝ του δικαιούχου σε τρία (3) αντίγραφα.

Έγγραφο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 210 69 81 078, pol 1041400.

 1. Α. Σύνταξη – Επίδομα μερικής ανικανότητας – εφάπαξ βοήθημα παθόντων / ορφανικών οικογενειών

α. Σύνταξη παθόντων για πάθημα ή τραύμα που δεν οφείλεται στην υπηρεσία (άρθρο 26 παρ. 1 περ. δ π.δ. 169/2007 και άρθρο 7 παρ. 3 περ. β ν.2084/1992).

 1. Το καταταγέν ένστολο προσωπικό μέχρι την 31-12-2010, δικαιούται σύνταξη αν απομακρυνθεί των τάξεων για σωματική ή διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει 5ετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Αν καταστεί ανίκανο, λόγω ατυχήματος, που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, η κατά το προηγούμενο εδάφιο πενταετία μειούται στο ήμισυ.
 2. Στους καταταγέντες μετά την 01-01-2011, που ανήκουν για κύρια σύνταξη στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω υγείας από τον e-ΕΦΚΑ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 2107778646, 2107483808, 2107483683, pol 1168402, 1168404

β. Σύνταξη παθόντων εξαιτίας της υπηρεσίας (άρθρο 26 παρ. 1 περ. ε και άρθρο 45 π.δ. 169/2007 και άρθρο 10 ν.2084/92).

Αν απομακρυνθεί των τάξεων για σωματική ή διανοητική ανικανότητα από τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι, ποσοστό ανικανότητας μικρότερο του 25% για όσους κατετάγησαν μέχρι 31-12-1992 και 50% για όσους κατετάγησαν από 1-1-1993 δεν παρέχει δικαίωμα για σύνταξη ανικανότητας εξαιτίας της υπηρεσίας.

Το ποσοστό αναπηρίας των παθόντων, καθορίζεται από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 2107778646, 2107483808, 2107483683, pol 1168402, 1168404

γ. Σύνταξη οικογένειας θανόντος όχι εξαιτίας της υπηρεσίας (άρθρο 12 ν. 4387/2016).

 1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας, δικαιούνται σύνταξη τα μέλη της οικογένειάς του όπως αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 12 ν. 4387/2016.
 2. Με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 4578/2018 (Α΄200), ορίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου λόγω πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών, σεισμών και λοιπών θεομηνιών σε πληγείσες περιοχές, όπως αυτές οριοθετούνται από την εκάστοτε απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του θανόντα καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄85), σύνταξη ποσού ίσου με το ποσό της σύνταξης που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών. Το ποσό αυτό καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ αντί της σύνταξης λόγω θανάτου του άρθρου 12 του ν. 4387/2016.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 2107778646, 2107483808, 2107483683, pol 1168402, 1168404

δ. Σύνταξη οικογένειας θανόντος εξαιτίας της υπηρεσίας (άρθρο 31, 45 και 48 π.δ. 169/2007 και 9, 10 και 12 ν.2084/1992).

 1. Απονέμεται σύνταξη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ειδικές διατάξεις, στη σύζυγο και στα άγαμα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 18 ου έτους ή του 22 ου αν σπουδάζουν σε Ι.Ε.Κ. Δημοσίου ή 24 ου σε Α.Ε.Ι.
 2. Επισημαίνεται ότι, με την παρ. 17 άρθρο 8 του ν. 2592/1998 (Α΄57) στους γονείς του άγαμου χωρίς τέκνα ο οποίος έχει καταταγεί ή προσληφθεί για πρώτη φορά μετά την 1 η Ιανουαρίου 1993, χωρίς να έχει ασφαλιστεί σε κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, εφόσον αυτός πεθάνει στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξ’ αιτίας της, παρέχεται εφάπαξ οικονομικό βοήθημα εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα, από την υπηρεσία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 2107778646, 2107483808, 2107483683, pol 1168402, 1168404

ε. Σύνταξη παθόντων κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο (βίαιο συμβάν – ν.1977/1991 και άρθρο 2 ν. 3234/2004).

 1. Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1977/1991 καθορίζεται ο μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης του ενστόλου, ο οποίος, κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο και καθίσταται πλήρως ανίκανος για εργασία χωρίς να μετατάσσεται για την αιτία αυτή σε ειδικές καταστάσεις διαθεσιμότητας, αποστρατείας ή υπηρεσίας γραφείου.

Στα παραπάνω πρόσωπα που καθίστανται μερικώς ανίκανοι (≥25%) για εργασία, αλλά εξακολουθούν να εργάζονται ή είναι συνταξιούχοι, δικαιούνται προσωπικού και αμεταβίβαστου επιδόματος ανικανότητας, ίσου με το ποσοστό της ανικανότητας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1977/1991.

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3234/2004 καθορίζεται η απονεμητέα σύνταξη στην ορφανική οικογένεια του ένστολου προσωπικού που πεθαίνει κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο ή δολοφονείται ή τραυματίζεται θανάσιμα από μεμονωμένο άτομο ή ομάδα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή λόγω της ιδιότητάς του ως εν ενεργεία ή εν συντάξει. Πηγή:https://www.astynomia.gr/

Δείτε Επίσης

Leave a Comment

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00