Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας

Η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων  Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.), ιδρύθηκε, το 1999 για να καλύψει ένα κενό που υπήρχε τόσο στην οργάνωση, όσο και στην ενιαία έκφραση και εκπροσώπηση του εν αποστρατεία προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, σε πανελλήνιο επίπεδο.
Ειδικότερα μετά την κατάργηση, το 1984, του ιστορικού Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλακής και του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων και την ενσωμάτωση του προσωπικού τους στο νέο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, η ανάγκη της ενιαίας εκφράσεως και πορείας, όλων των εν αποστρατεία, της πρώην Χωροφυλακής, της πρώην Αστυνομίας Πόλεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, κατέστη περισσότερο επιβεβλημένη και αναγκαία. Μάλιστα στην ενιαία εκπροσώπηση, κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν και οι απόστρατοι του Πυροσβεστικού Σώματος, με το σκεπτικό ότι ανήκουν στο ίδιο υπουργείο και τα αιτήματα τους καθώς και οι διαδικασίες ικανοποιήσεως τους, είναι τα ίδια με εκείνα της Ελληνικής Αστυνομίας και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας. Επίσης έμεινε ανοικτό το θέμα της συμμετοχής στην Ομοσπονδία και της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος
Ήδη από το 1984 η κατάσταση στον συνδικαλισμό των αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας είχε δια¬μορφωθεί ως εξής:
Στο χώρο των αποστράτων της Ελληνικής Χωροφυλακής λειτουργούσαν α) Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος, με έδρα την Αθήνα, β) Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής Β. Ελλάδος, με έδρα την Θεσσαλονίκη, γ) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, με έδρα την Αθήνα. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας αυτής, μέλη των Συνδέσμων και των Ενώσεων μπορούσαν να γίνουν μόνο Χωροφύλακες και Υπαξιωματικοί της Χωροφυλακής και σε ορισμένες περιπτώσεις και αντίστοιχων βαθμών των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας.
Στο χώρο της Αστυνομίας Πόλεων οι Ενώσεις  συνεχίζουν να λειτουργούν στην Αθήνα και την Πάτρα. Οι εν αποστρατεία του Πυροσβεστικού Σώματος είχαν ιδρύσει την Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών, με έδρα την Αθήνα.
Αντιμετωπίζοντας αυτή την πραγματικότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής Νοτίου Ελλάδος ανέλαβε την πρωτοβουλία, να προτείνει στις διοικήσεις όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, την δημιουργία μίας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, στην οποία θα είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής, ισότιμα, όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλων των Σωμάτων Ασφαλείας και ανεξάρτητα από τον βαθμό αποστρατείας των μελών τους. Η λύση αυτή απέβλεπε στον τερματισμό του διαχωρισμού των αποστράτων σε ανωτέρους και κατωτέρους και στην διάκρι¬ση ανάλογα με το Σώμα προελεύσεως των μελών τους. Παράλληλα θα δινόταν διέξοδος στη βιωσιμότητα και το μέλλον των Συνδέσμων και των Ενώσεων, με την συμμετοχή σ αυτές των προερχομένων από την Ελληνική Αστυνομία, στους οποίους φυσιολογικά ανήκει το μέλλον.
Εκτός από τα ανωτέρω, το οργανωτικό αυτό σχήμα θα προσέδιδε το ανάλογο κύρος στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των αποστράτων και θα εξασφάλιζε μία άλλη δυναμική, τόσο στον τρόπο εκφράσεως τους, όσο και σε αυτόν της προβολής και διεκδικήσεως λύσεων επί των θεμάτων που τους απασχολούσαν.Παράλληλα, θα αποκτούσαν τη δυνατότητα, ώστε με τρόπο δυναμικό και αξιόπιστο, να διεκδικήσουν την κοινωνική θέση που τους αρμόζει, βασιζόμενοι στο επίπεδο των γνώσεων και των εμπειριών τους, στο ήθος και τις ευαισθησίες τους, αλλά και στις ικανότητες και δυνατότητες τους, να συνεχίσουν την κοινωνική τους προσφορά σε όλους τους τομείς δράσεως και υπό τη νέα τους ιδιότητα.
Αυτές οι αρχές και αυτή η φιλοσοφία επιδιώχθηκε να γίνουν αποδεκτές από όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς που λειτουργούσαν μέχρι τότε.
Πρέπει δε να σημειωθεί ότι στην περιφέρεια όλοι οι απόστρατοι, ανεξάρτητα από το σώμα προελεύσεως τους, ανήκουν στους Συνδέσμους που είναι μέλη της Ομοσπονδίας, χωρίς διακρίσεις.«Ολα τα μέλη χωρίς διάκριση, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις διαδικασίες. Με άλλα λόγια οι στόχοι της Ομοσπονδίας για ενοποίηση των αποστράτων όλων των Σωμάτων Ασφαλείας έγινε πραγματικότητα».
Μετά από τα ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουν οι επιβαλλόμενες αλλαγές στο χώρο του συνδικαλισμού των αποστράτων, αποφασίσθηκε η ίδρυση της νέας Ομοσπονδίας.
Την πρωτοβουλία ανέλαβαν οι πέντε Σύνδεσμοι και Ενώσεις Αποστράτων, που αναφέρονται κατωτέρω, οι οποίες δια των εκπροσώπων τους προχώρησαν στις διαδικασίες.
1) O Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος, εκπροσωπούμενος από τους: Νικόλαο ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ Ταξίαρχο         Χωροφυλακής ε.α. και  Θεόφιλο   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υποστγο ε.α. ΕΛ.ΑΣ, οι οποίοι είχαν και την πρωτοβουλία ιδρύσεως της Ομοσπονδίας.
2) Η Ένωση Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας Ν.Λακωνίας, εκπροσωπούμενη από τους: Αδάμ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ Υποστράτηγο ΕΛ.ΑΣ, και Δημήτριο ΔΡΙΒΑΚΟ Υπομοίραρχο Χωροφυλακής ε.α.
3) Η Ένωση Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας Ν. Ιωαννίνων, εκπροσωπούμενη από τους : Δημήτριο  ΖΑΓΑΛΙΚΗ και Κωνσταντίνο ΛΙΟΝΤΟ.
4) Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Πιερίας, εκπροσωπούμενος από τους: Θεόφιλο ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ και Κων/νο ΤΟΡΤΟΠΙΔΗ
5) Η Ένωση Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, εκπροσωπούμενη από τους: Χρήστο ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗ και Κωνσταντίνο ΓΙΑΝΟΥΛΗ.
Οι Σύνδεσμοι αυτοί αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη, τα οποία ενέκριναν το σχέδιο Καταστατικού της υπό ίδρυση Ομοσπονδίας και εξέλεξαν τριμελή Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Νικόλαο ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ, ως πρόεδρο, και τους Θεόφιλο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και Παναγιώτη ΜΗΤΣΙΑ ως μέλη. Η Επιτροπή μερίμνησε για την υποβολή του Καταστατικού προς έγκριση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το οποίο εξέδωσε την υπ αρίθ. 1583/1999 εγκριτική του απόφαση. Το Καταστατικό τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε το έτος 2003 στο 3ο Συνέδριο της Κορίνθου και έλαβε την τελική του μορφή.
Οι βασικοί στόχοι της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το Καταστατικό, εκτός από την περιφρούρηση των οικονομικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των αποστράτων, είναι η ανάδειξη της προσωπικότητας τους και η συμμετοχή τους σε εθνικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές δραστηριότητες. Επίσης είναι η σύσφιγξη των σχέσεων τους με τους εν ενεργεία και η ηθική συμπαράσταση τους για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους. Η εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων αυτώ, επιδιώκεται με την ανάπτυξη αντίστοιχων δραστηριοτήτων, σε όλους τους χώρους και σε όλα τα επίπεδα.
Μετά από την έγκριση του Καταστατικού, το Φεβρουάριο του 2000 συγκλήθηκε στην Αθήνα το Ιο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο εξέλεξε αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή, για την άσκηση της διοικήσεως της Ομοσπονδίας. Έκτοτε σύμφωνα με το Καταστατικό το Πανελλήνιο Συνέδριο συνέρχεται άπαξ του έτους και ασχολείται με τα θέματα των αποστράτων, αλλά και με την προβολή και συζήτηση θεμάτων που αφορούν την κοινωνία. Η ανάπτυξη τόσο στον οργανωτικό τομέα, όσο και στον τομέα των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας, ήταν ραγδαία.
Η Ομοσπονδία έτυχε της καθολικής αναγνωρίσεως. Όλες σχεδόν οι Ενώσεις και οι Σύνδεσμοι, που λειτουργούσαν σε διάφορους νομούς, αποδέχθηκαν τις αρχές του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και προσχώρησαν σ’αυτή, ενώ ιδρύθηκαν και νέοι υπό την καθοδήγηση της. Σήμερα οι Σύνδεσμοι, που ανήκουν στην Ομοσπονδία,  λειτουργούν οι περισσότεροι  στις πρωτεύουσες των νομών και έχουν ως μέλη αποστράτους όλων των Σωμάτων Ασφαλείας, (Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων, Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος), που διαμένουν στο νομό.
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν εγγραφεί ως μέλη και απόστρατοι του Λιμενικού Σώματος. Όλα δε τα μέλη, χωρίς διάκριση, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις διαδικασίες. Με άλλα λόγια οι στόχοι της Ομοσπονδίας για ενοποίηση των αποστράτων όλων των Σωμάτων Ασφαλείας έγινε πραγματικότητα.
Θεωρείται μεγάλο, επίσης, επίτευγμα η ευρεία αναγνώριση, όχι μόνο της Ομοσπονδίας, αλλά και των Συνδέσμων και μέσω αυτών των αποστράτων γενικότερα. Η αναγνώριση αυτή και η εκτίμηση του κοινωνικού και πολιτιστικού έργου των αποστράτων, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, είχε ως αποτέλεσμα οι απόστρατοι να βρουν τη θέση που τους ανήκει και να συμμετέχουν σε όλες τις εθνικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις, που οργανώνονται στην επικράτεια και σε όλα τα επίπεδα. Η Ομοσπονδία άνοιξε το δρόμο για επικοινωνία με όλους τους πολιτειακούς, θρησκευτικούς, κυβερνητικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και λοιπούς φορείς.
Στην περιφέρεια οι Σύνδεσμοι απέκτησαν κύρος, διαμόρφωσαν νέο ύφος και άνοιξαν νέες προοπτικές δραστηριοποιήσεως.
Στον τομέα της επικοινωνίας των μελών, η Εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που εξέδιδε ο Σύνδεσμος Αθηνών, περιήλθε στην Ομοσπονδία. Η εμφάνιση και η ύλη της αναβαθμίσθηκαν , η κυκλοφορία της διευρύνθηκε και αποτελεί το πιο έγκυρο μέσο επικοινωνίας και ενημερώσεως των αποστράτων  μαζί με την ιστοσελίδα σε μεταγενέστερο χρόνο.
Σήμερα η Ομοσπονδία μας   μετά απο απόφαση του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου  της , που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα την 20/21 Ιουνίου 2015.αποφάσισε την τροποποίηση του ισχύοντος Καταστατικού της η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 497/2015 από 18-09-2015 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών και φέρει τον τίτλο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ( Π.Ο.Α.Σ.Α. )
Τα μέλη της Π.Ο.Α.Σ.Α. Σύνδεσμοι – Ενώσεις παρατίθενται ξεχωριστά και εκπροσωπούν  όλους σχεδόν τους Νομούς της Ελλάδος .
 ( Για ιστορικούς λόγους παραθέτουμε τόσο το ισχύον σήμερα καταστατικό της Π.Ο.Α.Σ.Α. καθώς και ξεχωριστά το τροποποιηθέν  Καταστικό της ).

 

Τελευταία νέα

Εδώ θα δείτε τα τελευταία Νέα μας, τις Δράσεις μας καθώς και διάφορα σχετικά Άρθρα.

Ενωση Συνταξιουχων

 

Αστυνομικων Αττικης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: 21 0380 3085

 

Email: esynaa2009@gmail.com

 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου, Εμμανουήλ Μπενάκη 56, Αθήνα 106 78

Διαχειριστής Ιστοσελίδας & Social Media, Κειμενογράφος, Σύνταξη Περιεχομένου: Ψωμιάδης Χαρίλαος.

Υπεύθυνοι Σύνταξης της Ηλεκτρονικής Έκδοσης για το Δ.Σ.: Ασλανίδης ΔημήτριοςΣπυράκος Αθανάσιος – Ψυχογυϊός Ιωάννης.

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00