ΕΣΥΝΑΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 1. Ιδρύεται Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Συνταξιούχων Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Αττικής, με την επωνυμία: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

 2. Το σήμα της Ενώσεως είναι η Ελληνική Σημαία μέσα σε κύκλο και περιμετρικά θα αναγράφονται οι λέξεις ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑ-ΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

 3. Έδρα της Ένωσης είναι η Αθήνα.

 4. Η σφραγίδα της Ένωσης είναι κυκλική και περιμετρικά αναγράφει: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και στο κέντρο αναγράφει: ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2009.

ΑΡΘΡΟ 2.

Σκοποί της Ένωσης

 1. Η υπεράσπιση, διαφύλαξη και προάσπιση των συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών, ιατροφαρμακευτικών – νοσηλευτικών και όλων εν γένει των δικαιωμάτων και κατακτήσεων των μελών της, η διεκδίκηση βελτιώσεων και ουσιαστικών λύσεων σε αυτά.

 2. Η διεκδίκηση δίκαιων συνταξιοδοτικών αιτημάτων, με κάθε νόμιμο μέσο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με παραστάσεις, υποβολή εγγράφων, δικογράφων κλπ. ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, διοικητικής και δικαστικής.

 3. Η συνεπής, συστηματική – επιστημονική μελέτη, προβολή και προώθηση των προβλημάτων των μελών της.

 4. Η προαγωγή, προάσπιση και εξύψωση τον κοινωνικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών της.

 5. Η συνένωση όλων των συνταξιούχων με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

 6. Η αλληλεγγύη και ο συνδυασμός των προσπαθειών με άλλες συνταξιουχικές ενώσεις της Ελλάδας και όλου του κόσμου.

 7. Η ανάπτυξη κάθε είδους κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η οργάνωση διαλέξεων με θέματα που αφορούν ειδικώς συνταξιούχους, αλλά και θέματα ευρύτερου κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, η οργάνωση εκθέσεων, εκδρομών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων.

 8. Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.

 9. Η σύσταση Τράπεζας Αίματος και Οργάνων.

10.Η έκδοση περιοδικού ή και άλλων εντύπων της Ένωσης με σκοπό την ενημέρωση των μελών της, την προβολή της δραστηριότητάς της, την δημοσίευση κειμένων ευρύτερου κοινωνικού, επιστημονικού , πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος.

Ο υπεύθυνος των εκδόσεων αυτών, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 3.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 1. Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν όλοι οι συνταξιούχοι Αστυνομικοί Υπάλληλοι μετά από αίτηση που θα υποβάλλουν στην Διοίκηση της Ένωσης ανεξαρτήτως βαθμού.

 2. Τα μέλη της Ένωσης, εφοδιάζονται με ειδικό δελτίο ταυτότητας.

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) Τακτικά μέλη.

β) Επίτιμα μέλη.

– Τακτικά μέλη γίνονται οι συνταξιούχοι Αστυνομικοί Υπάλληλοι του άρθρου 3 του παρόντος.

– Επίτιμα μέλη της Ένωσης, ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αιτιολογημένη πρόταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, πρόσωπα, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, φύλου, εθνικότητας, χρώματος ή θρησκείας, που έχουν προσφέρει σοβαρή ηθική ή υλική βοήθεια, στην Ένωση.

Ο τίτλος του επίτιμου απονέμεται με την ίδια διαδικασία σε μέλη, τα οποία κατέχοντα αξιώματα, προσέφεραν αποδεδειγμένως σοβαρές υπηρεσίες στην Ένωση. Η απονομή γίνεται μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα που κατέχουν.

Η απόφαση του Δ.Σ. για την απονομή της ιδιότητας του επιτίμου μέλους πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των 50+1% του συνόλου των μελών του.

Τα επίτιμα μέλη, ανεξαρτήτως και του τιμητικού τους αξιώματος, δεν ασκούν διοίκηση, δύνανται όμως να προσκαλούνται και να μετέχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απονέμει ειδικό δελτίο ταυτότητας στα επίτιμα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 4.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα τακτικά μέλη της Ένωσης που είναι ταμειακώς εν τάξει έχουν δικαίωμα να εκλεγούν σε όλα τα αξιώματα, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, που καθορίζονται από το καταστατικό.

 2. Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Ένωσης και έχουν την υποχρέωση να εργάζονται με ζήλο και ανιδιοτέλεια για την προώθηση των σκοπών της, να τηρούν το νόμο, το καταστατικό , να πειθαρχούν στις αποφάσεις της Διοικήσεως και της Γενικής Συνελεύσεως της Ένωσης, και να μη συμπεριφέρονται κατά τρόπο που δεν συνάδει με την ιδιότητα του μέλους.

 3. Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το ποσό που καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως ετήσια συνδρομή καθώς και κάθε έκτακτη συνδρομή που αποφασίζει η Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ της Ένωσης.

 4. Τα τακτικά μέλη εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το καταστατικό, δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν το λόγο, να ψηφίζουν για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να εκλέγουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού το Δ.Σ. την Εξελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης και τους αντιπρο σώπους για τις Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις.

 5. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν πρόθυμα κάθε εργασία που τους αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση και να προσέρχονται στις συνεδριάσεις και στις λοιπές εκδηλώσεις της Ένωσης.

 6. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στην Διοίκηση της Ένωσης και στην Γενική Συνέλευση σχετικές με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της και εν γένει την λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 5.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται στις εξής δύο περιπτώσεις:

 1. Όταν αποχωρήσουν ελεύθερα όποτε το θελήσουν μετά από έγγραφη δήλωσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο .Η αποχώρηση ισχύει από την ημέρα υποβολής της δηλώσεως .

 2. Όταν διαγραφούν. Η διαγραφή μέλους του Συλλόγου πραγματοποιείται από την Γενική Συνέλευση κατά το άρθρο 8 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6.

ΠΟΙΝΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέλη της Ένωσης που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές και γενικά τις υποχρεώσεις τους προς αυτή ή επιδεικνύουν συμπεριφορά ανάρμοστη προς την ιδιότητά τους ως μελών, εκδηλώνουν αντίθεση προς τους σκοπούς της Ένωσης και παραβαίνουν τις καταστατικές διατάξεις ή τον Κανονισμό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή τις σχετικές με τα σωματεία διατάξεις του Νόμου, τιμωρούνται ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο , καλεί σε απολογία το μέλος της Ένωσης, που βαρύνεται με την κατηγορία.

Η απολογία πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της κοινοποιήσεως μετά την παρέλευση των οποίων το μέλος κρίνεται χωρίς αυτή.

Το Δ.Σ. επιλαμβάνεται της πειθαρχικής διώξεως οίκοθεν μετά από οποιαδήποτε καταγγελία και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση για την επιβολή ποινής.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία και επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:

α) Έγγραφη σύσταση.

β) Προσωρινή αποβολή από την Ένωση μέχρι έξι (6) μήνες.

γ) Οριστική αποβολή από την Ένωση.

Οι αποφάσεις για τις ποινές που επιβάλλονται κοινοποιούνται με απόδειξη παραλαβής στους ενδιαφερομένους.

ΑΡΘΡΟ 7.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ

α) Το μέλος που έχει διωχθεί ποινικώς και έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για βαρύ πλημμέλημα ή κακούργημα, μετά από απόφαση της Γ.Σ. της Ένωσης.

β) Το μέλος που τιμωρήθηκε με οριστική διαγραφή από την Γ.Σ. της Ένωσης.

-Τα μέλη που αποχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο από την Ένωση δεν δύνανται να ζητήσουν την επιστροφή των ποσών που έχουν καταβάλει ή εισφέρει σ’ αυτή και υποχρεούνται στην επιστροφή των ειδικών δελτίων ταυτότητας.

ΑΡΘΡΟ 8.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι πόροι της Ένωσης, διακρίνονται σε τακτικούς ή έκτακτους.

Τακτικοί πόροι είναι:

α) Η εισφορά εγγραφής μέλους, η οποία ορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ και θα καταβάλλεται άπαξ και ταυτόχρονα με την αίτηση εγγραφής. Η εισφορά αυτή δύναται να αναπροσαρμόζεται με πρόταση του Δ.Σ. της Ένωσης και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, οι οποίες δύνανται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης να εισπράττονται κάθε έτος καθορίζονται στο ποσό των δώδεκα (10) ευρώ ετησίως. Η εισφορά αυτή δύνανται να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ένωσης.

Έκτακτοι πόροι είναι:

α) οι προαιρετικές εισφορές των μελών, οι δωρεές, οι κληροδοσίες, οι κληρονομιές, τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, οι κρατικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο.

β) Οι έκτακτες εισφορές των μελών που επιβάλλονται με εισήγηση του Δ.Σ και απόφαση . της Γενικής Συνέλευσης.

Η αξιοποίηση των διαθεσίμων γίνεται με εισήγηση του Δ.Σ και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την υλοποίηση –επίτευξη των σκοπών της Ένωσης. Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Ένωσης απαιτείται μόνο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο των μελών της Ένωσης και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Ένωση. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης.

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.

-Τακτικές: Συγκαλούνται από το Δ.Σ. μία φορά το χρόνο.

Στην τακτική Γ.Σ. το σώμα εγκρίνει: α) Την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. β) Τον απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου έτους, γ) την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, δ) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε οικονομική ευθύνη , ε) εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του επομένου έτους και στ) αποφασίζει για τις διαγραφές των μελών μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ.

Εκλέγει κάθε τρίτο έτος το Δ.Σ. και την Ε.Ε. καθώς και αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Επίσης αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένου και της τροποποίησης του καταστατικού. Στη Γενική Συνέλευση εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία τριμελής εφορευτική για τη διεξαγωγή των εκλογών.
-Έκτακτες: Συγκαλούνται από το Δ.Σ., όταν αυτό κρίνει αναγκαίο ή εάν ζητηθεί από το 1/10 των ταμειακώς εν τάξει μελών με έγγραφη αίτησή τους στο Δ.Σ. στην οποία γράφονται τα θέματα που θα συζη τηθούν.

-Απαρτία-Λήψη αποφάσεων: Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Καταστατικό ειδική απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται τουλάχιστον το 50+1% των ταμειακώς εν τάξει μελών. Αν δεν υπάρχει κατά την πρώτη συζήτηση απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μέσα σε διάστημα επτά (7) ημερών και ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται ποσοστό 50+1% των ταμειακώς εν τάξει. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ επαναλαμβάνεται εκ νέου σε διάστημα επτά (7) ημερών και ευρίσκεται σε απαρτία με αριθμό όχι μικρότερο των είκοσι ένα (21) ταμειακώς εν τάξει μελών. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες με οποιαδήποτε εξουσιοδότηση.

Οι αποφάσεις στις Συνελεύσεις, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Δ.Σ. Θέματα που δεν συμπερι- λαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εάν συζητηθούν, η όποια απόφαση είναι άκυρη.

Πριν από την ημερήσια διάταξη η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο Γ.Σ και τον Γραμματέα Γ.Σ με ανάταση της χειρός και σχετική πλειοψηφία. Στη συνέχεια εφόσον η χρονιά είναι εκλογική, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία την τριμελή εφορευτική.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και την λήξη της Συνέλευσης, εισάγει προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διευθύνει τη συζήτηση και θέτει σε ψηφοφορία τα θέματα αυτά. Δίνει τον λόγο σε όποιο από τα μέλη τον ζητήσει για να τοποθετηθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τον αφαιρεί από όποιο μέλος βρίσκεται εκτός αυτών των θεμάτων. Επίσης ανακαλεί στην τάξη τυχόν παρεκτρεπόμενο μέλος, που μπορεί και να απομακρύνεται από την αίθουσα εάν δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις.

Στις Ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει τα πεπραγμένα του Συμβουλίου κατά τον χρόνο που πέρασε. Στη συνέχεια ο Ταμίας αναλύει τον απολογισμό και ισολογισμό του Συλλόγου και υποβάλει τον προϋπολογισμό της επόμενης οικονομικής χρήσεως. Μετά από τον ταμία ένα από τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής διαβάζει την έκθεσή της για τον ετήσιο έλεγχο, που διενήργησε στην οικονομική διαχείριση, στην οποία αφορά ο ταμειακός απολογισμός και ισολογισμός και ο Πρόεδρος της Γ.Σ καλεί τα παρόντα μέλη να εγκρίνουν τον Διοικητικό και Ταμειακό Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τον Προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους και να απαλλάξουν τη Διοίκηση της Ένωσης από κάθε ευθύνη, αφού προηγουμένως δώσει τον λόγο σε όποιο από τα μέλη τυχόν επιθυμεί να τοποθετηθεί σχετικά.

Για όλα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης οι ψηφοφορίες είναι φανερές με ανάταση της χειρός, εκτός από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου ,της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων και της εφορευτικής επιτροπής όπου η ψηφοφορία είναι μυστική.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων εκτός από την απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού και την διάλυση της Ένωσης, όπου απαιτείται η πλειοψηφία το 50% των παρόντων μελών.

Η μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. ,της Ε.Ε. και των Αντιπροσώπων, διενεργείται με ψηφοδέλτιο και με την επιμέλεια Δικαστικού Αντιπροσώπου και της Εφορευτικής Επιτροπής που η Γενική Συνέλευση εξέλεξε. Κάθε ένσταση κατά του κύρους της ψηφοφορίας πρέπει να υποβάλλεται γι’ αυτήν αμέσως.

Με την ένδειξη ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ, οι υποψήφιοι σύμβουλοι του Δ.Σ. καταχωρούνται στο ίδιο ψηφοδέλτιο κατ’ αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους.

Στο ίδιο ψηφοδέλτιο ακριβώς από κάτω καταχωρούνται τα ονομα τεπώνυμα των υποψηφίων μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή με την ένδειξη ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Στο ίδο ψηφοδέλτιο ακριβώς από κάτω καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα Μέλη Αντιπροσώποι για τις Δευτοροβάθμιες Οργανώσεις Συνταξιούχων.-Ομοσπονδίες κ.λπ.

Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ή από το Νόμο, ρυθμίζεται από την Γενική Συνέλευση με σύντομες αποφάσεις και σύμφωνα με το πνεύμα του Καταστατικού.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση, ισχύουν για όλα τα μέλη της Ένωσης, παρόντα ή απόντα ή διαφωνούντα και δεσμεύουν την Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 10.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης, έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα στην Ένωση, εφόσον για τα μέλη αυτά δεν έχει επιβληθεί η ποινή της διαγραφής.

Τα μέλη που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν ως μέλη στο Δ.Σ, ή την Ε.Ε ή για αντιπρόσωποι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας στα μέλη του Δ.Σ τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γ.Σ και να έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου που τηρεί η Ένωση.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατίθενται αυτοπροσώπως αποκλεισμένης κάθε άλλης μορφής όπως π.χ. με fax – με επιστολή – δια αντιπροσώπου ή ό,τι άλλο.

Το Δ.Σ. συνέρχεται εκτάκτως δέκα (10) ημέρες πριν από την Γ.Σ. και επικυρώνει τις υποψηφιότητες εκείνες για τις οποίες δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα με απόφασή του, καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων τον οποίο τοιχοκολλά στην θύρα της αίθουσας καθώς και μέσα στην αίθουσα, όπου θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες, πριν από την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο κατάλογος αυτός καταρτιζόμενος από το Δ.Σ. εφόσον φέρει και την υπογραφή της Ενώσεως και είναι ομοιόμορφα δακτυλογραφημένος ή πολυγραφημένος σε λευκό χαρτί των αυτών διαστάσεων αποτελεί ψηφοδέλτιο.

Υποψηφιότητα ιδίου προσώπου στο Δ.Σ. και στην Ε.Ε. δεν επιτρέπεται.

Η ψηφοφορία γίνεται από ένα ψηφοδέλτιο ενιαίο για όλους τους υποψηφίους η με ψηφοδέλτια.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την επιμέλεια Δικαστικού Αντιπροσώπου και της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, που εξέλεξε η Γενική Συνέλευση μεταξύ των μελών που δεν έβαλαν υποψηφιότητα. Στην Εφορευτική Επιτροπή ,Πρόεδρος τίθεται ο πλειοψηφών Σύμβουλος κατά την εκλογή της.

Η ψηφοφορία αρχίζει με την Ανατολή, διαρκεί μέχρι την Δύση του ηλίου και παρατείνεται για όσο χρόνο κρίνει ο/η Δικαστικός Αντιπρόσωπος και η Εφορευτική Επιτροπή, εφόσον υπάρχουν εντός της αίθουσας που διεξάγεται η ψηφοφορία μέλη που περιμένουν την σειρά τους για να ψηφίσουν.

Η ψήφος ασκείται με την αναγραφή του σημείου του σταυρού εμπρός από το όνομα του ψηφιζομένου.

Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους σταυρούς από τις θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν στο αντίστοιχο όργανο είναι άκυρο ως προς το όργανο για το οποίο βρέθηκαν οι επιπλέον σταυροί.

Τα μέλη βάζουν δηλαδή από 1-11 σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο, από 1-3 σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή και για τους αντιπροσώπους. Οι σταυροί προτίμησης για τους Αντιπροσώπους είναι σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο( εκλέγεται 1αντιπρόσωπος ανά 50 ψηφίσαντες) και ανάλογα με τα ταμειακώς εντάξει μέλη π.χ στα 1500 μέλη οι σταυροί προτίμησης είναι από (1-50)τον αριθμό.

Τα ψηφοδέλτια κλείνονται σε αδιαφανείς ομοιόμορφους φακέλους, που διανέμονται στους ψηφοφόρους μαζί με τα ψηφοδέλτια από την Εφορευτική Επιτροπή και επίσης οι φάκελοι έχουν την σφραγίδα της Ένωσης.

Αφού ψηφίσει το μέλος ρίχνει το φάκελο στην ειδική για τον σκοπό κάλπη και υπογράφει σε κατάλογο ψηφισάντων.

Ο/η Δικαστικός Αντιπρόσωπος και η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνούν για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύουν ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και αποφαίνονται αμέσως για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας προβαίνουν στην συγκέντρωση των φακέλων με τα ψηφοδέλτια και ευθύς αμέσως στην καταμέτρηση των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, τα οποία ανακοι νώνουν.

Η εκλογή των Συμβούλων και την μελών της Ε.Ε. γίνει και αντιπροσώπων γίνεται με σχετική πλειοψηφία η με απλή αναλογική.

Ως τακτικά μέλη στο Δ.Σ. εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας όσοι συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις του. Οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί επίσης κατά σειρά επιτυχίας και μέχρι τον προβλεπόμενο για αναπληρωματικούς αριθμό (δηλαδή από τον 11° έως 22° για το Δ.Σ. και από τον 4°-6° στην Ε.Ε.) και οι αντιπρόσωποι…………

Σε περίπτωση ισοψηφίας των εκλεγόμενων για την τελευταία θέση γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν με μέριμνα του ή της Δικαστικού Αντιπροσώπου και της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια συντάσσουν Πρακτικό για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και τα αποτελέσματά τους, αφού περάσει η προθεσμία των ενστάσεων, υπογράφεται από τον Δικαστικό ,τον Πρόεδρό και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και παραδίδεται στον δικαστικό. Αντίγραφο του Πρακτικού μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία και έγγραφα των αρχαιρεσιών παραδίδονται στον πλειψηφίσαντα για το Δ.Σ σύμβουλο.

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορούν να υποβληθούν πριν την έναρξη ,κατά την διάρκεια, καθώς και μετά την λήξη της ψηφοοφορίας όχι όμως μετά την παρέλευση τριών (3) ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και στην Εφορευτική Επιτροπή, οι οποίες (ενστάσεις) πρέπει να υπογράφονται τουλάχιστον από τριάντα (30) μέλη τα οποία συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση.

Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και την Εφορευτική Επιτροπή άμεσα και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 11.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Ένωση, διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά τριετία (3) κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών μετά από αρχαιρεσίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι:

α) Πρόεδρος

β) Α’ Αντιπρόεδρος

γ) Β’ Αντιπρόεδρος

δ) Γ’ Αντιπρόεδρος

ε) Γενικός Γραμματέας

στ) Αναπληρωτής Γραμματέας

ζ ) Οργανωτικός Γραμματέας

η) Ταμίας

θ) Αναπληρωτής Ταμίας

ι) Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

ια) Σύμβουλος

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλιπόντα, παραιτούμενα, κηρυσσόμενα έκπτωτα από το Δ.Σ. ή ανακαλούμενα από τη Γ.Σ. αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά κατά σειρά επιτυχίας στις αρχαιρεσίες και μέχρι της λήξεως της θητείας του Δ.Σ.

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. θεωρείται τιμητικό αξίωμα και είναι άμισθη. Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται μόνο τα διάφορα έξοδά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη φροντίδα του πλειοψηφήσαντα μέλους συνέρχεται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα. Με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του εκλέγονται κατά σειρά, ο Πρόεδρος, ο Α’ Αντιπρόεδρος, ο Β’ Αντιπρόεδρος, ο Γ’ Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Αναπληρωτής Ταμίας, ο Οργανωτικός Γραμματέας και ο Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων.

Εντός των επομένων πέντε (5) ημερών από την συγκρότησή του σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, παραλαμβάνει από το απερχόμενο την Διοίκηση της Ένωσης.

Το παλαιό Δ.Σ. συνεχίζει να διαχειρίζεται μόνο τις απολύτως επείγου σες υποθέσεις μέχρι αναλήψεως από το νέο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. – ΑΠΑΡΤΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν υπάρχει άμεση ανάγκη για λήψη αποφάσεων.

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και κοινοποιείται στα μέλη τρεις (3) ημέρες ενωρίτερα από την συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση μπορεί να λάβει χώρα σε οποιοδήποτε κατάλληλο σημείο εντός του Νομού δραστηριότητας της Ένωσης.

Σε έκτακτη συνεδρίαση, εάν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ. με αίτησή τους στην οποία αναφέρουν και τα προς συζήτηση θέματα. Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία κι σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος αναπληρωτή του.

Η αντιπροσώπευση μέλους του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις δεν επιτρέπεται. Μέλος του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα απουσιάζει από τρεις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωμα με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Την έκπτωση εισηγείται στο Δ.Σ. ο Γενικός Γραμματέας και αφού πρώτα κληθεί ο ενδιαφερόμενος να δικαιολογηθεί εγγράφως και μέσα σε τακτή προθεσμία πέντε (5) ημερών για τις απουσίες του. Για το δικαιολογημένο ή όχι των απουσιών αποφασίζει το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του. Η κενή θέση εκπτώτου μέλους καταλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. από το πρώτο στις αρχαιρεσίες αναπληρωματικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 13.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα την Ένωση, διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις και την περιουσία της σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον και την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης. Ιδιαιτέρως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της Ένωσης με τον οποίο ρυθμίζονται λεπτομερέστερα διάφορα θέματα εσωτερικής λειτουργίας και τον υποβάλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση, οργανώνει λειτουργικά διάφορες ομάδες εργασίας και επιβλέπει τη λειτουργία τους, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση καταρτίζοντας την ημερήσια διάταξη των θεμάτων και στο τέλος κάθε έτους καταρτίζει τον οικονομικό απολογισμό, τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τους υποβάλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Ορίζει την εκπροσώπηση της Ένωσης σε διάφορες εκδηλώσεις.

Για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σ’ αυτές κρατούνται πρακτικά από τον Γεν. Γραμματέα. Τα πρακτικά αυτά επικυρώνονται μετά από κάθε συνεδρίαση με τις υπογραφές όλων των μελών του Δ.Σ. καταχωρούνται στο Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα,

Τα μέλη του Δ.Σ. που αποφασίζουν είναι προσωπικώς και αλληλεγ-γύως συνυπεύθυνα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται απ’ αυτό.

Αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ.

Πρόεδρος:

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση σε όλα τα Δικαστήρια, στις Διοικητικές Αρχές και γενικά στις σχέσεις της Ένωσης προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

Συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τον Γενικό Γραμματέα των θεμάτων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. , διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία για την λήψη αποφάσεων και υπογράφει τα πρακτικά.

Υπογράφει μαζί με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία της Ένωσης, καθώς και τα εντάλματα πληρωμής προς τον Ταμία, και τις εντολές αναλήψεως από τον Ταμία, των καταθέσεων της Ένωσης σε τράπεζα.

Επικυρώνει με την υπογραφή του τα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Φροντίζει για την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων της Ένωσης με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, για την τήρηση του Καταστατικού, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Ένωσης.

Ασκεί γενική εποπτεία σε όλους τους τομείς δραστηριότητος της Ένωσης, συντονίζει και κατευθύνει κάθε ενέργεια για την επίτευξη των σκοπών της και διεκπεραιώνει όλες γενικά τις υποθέσεις της.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να αναθέτει ορισμένες από τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του στους Αντιπροέδρους ή σε άλλα μέλη του Δ.Σ.

Α΄ Αντιπρόεδρος:

Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο και συντονίζει την δραστηριότητα των μελών. Επίσης είναι υπεύθυνος να εισηγείται συναντήσεις με παράγοντες της Πολιτικής και Κοινωνικής ζωής, να φροντίζει για την διανομή των εντύπων και των ανακοινώσεων του Συλλόγου και να ενημερώνει το Δ.Σ. και την Γ.Σ. για τα παραπάνω.

Β΄ Αντιπρόεδρος:

Ο Β’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Α΄ Αντιπρόεδρο και είναι υπεύθυνος για την Τράπεζα Αίματος και Οργάνων Σώματος.

Επίσης μαζί με τον Γ΄ Αντιπρόεδρο είναι υπεύθυνος για όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις, για όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει τη Ένωση.

Γ΄ Αντιπρόεδρος:

Ο Γ’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Β’ Αντιπρόεδρο και επί πλέον είναι υπεύθυνος, μαζί με τον Πρόεδρο, για όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης, όπως εκδρομές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρες αγορές, χριστουγεννιάτικες και αποκριάτικες παιδικές εκδηλώσεις. Είναι υπεύθυνος μαζί με τον Β’ Αντιπρόεδρο, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία διοργανώνει η Ένωση για τα μέλη και τις οικογένειες τους όπως εκμάθηση Η/Υ, χορών, ξένων γλωσσών, αυτοάμυνας, αθλητικά, επιστημονικά, πολιτιστικά, κοινωνικά κ.λ.π. Τέλος αναπληρώνει τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων σε περίπτωση απουσίας του.

Γενικός Γραμματέας:

Ο Γενικός Γραμματέας είναι επικεφαλής της Γραμματείας, φυλάσσει την σφραγίδα της Ένωσης, τηρεί το πρωτόκολλο, το αρχείο, τα μητρώα μελών και γενικά όλα τα βιβλία της Ένωσης εκτός από τα λογιστικά – ταμειακά.

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ, φροντίζει για την καταχώρησή τους στο ειδικό βιβλίο, τα επικυρώνει μαζί με τον Πρόεδρο με τις υπογραφές των και την σφραγίδα της Ένωσης και εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από αυτά, καθώς και από τα πρακτικά των Γ.Σ. των οποίων επίσης επιμελείται την τήρηση. Φροντίζει για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, συντάσσει και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Ένωσης και τα εντάλματα πληρωμής προς τον Ταμία.

Βεβαιώνει με την υπογραφή του όλα τα αντίγραφα ή τις βεβαιώσεις που χορηγεί η Ένωση από τα βιβλία της.

Επιμελείται με τον Πρόεδρο την κατάρτιση και κοινοποίηση στα μέλη της ημερήσιας διατάξεως για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ένωσης και είναι ο μόνιμος εισηγητής των θεμάτων για την συζήτηση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Είναι υπεύθυνος για την διαρκή ενημέρωση με τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία των ειδικών φακέλων της Ένωσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στην αρμόδια Οικονομική Εφορία και τον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα καθώς επίσης και στην εγγραφή και κατ’ έτος βεβαίωση εγγραφής στη Νομαρχία με ταυτόχρονη σφράγιση από τη Νομαρχία των διπλοτύπων μπλοκ αποδείξεων είσπραξης.

Αναπληρωτής Γραμματέας:

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο.

Οργανωτικός Γραμματέας:

α) Φροντίζει για την οργάνωση συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, εορτών και εκδηλώσεων έπειτα από αποφάσεις του Δ.Σ. β) Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και τον εξοπλισμό των γραφείων της Ένωσης, γ) Είναι υπεύθυνος για την καλή οργάνωση και επιτυχή εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικής καλλιέργειας και ψυχαγωγίας των μελών με την εποπτεία του Δ.Σ. δ) Συνεργάζεται με φορείς της Πολιτείας και γενικότερα με κοινωνικούς φορείς, ε) Είναι υπεύθυνος για την προώθηση του κοινωνικού τουρισμού ως ιδέα και πρακτική και φροντίζει για την ανάπτυξή του στο εσωτερικό και το εξωτερικό μέσα από επαφές με αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού.

Ταμίας:

Ο Ταμίας φροντίζει για τα οικονομικά της Ένωσης. Εισπράττει κάθε ποσό που δίδεται στην Ένωση για οποιοδήποτε λόγο και εκδίδει ειδικές- διπλότυπες και αριθμημένες και σφραγισμένες αποδείξεις. Πληρώνει και εξοφλεί όλες τις υποχρεώσεις της Ένωσης, με βάση τα εντάλματα πληρωμής και τις βεβαιώσεις που αμφότερα φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα ή των νομίμων αναπληρωτών τους. Συγκεντρώνει τα παραστατικά του Ταμείου και ενημερώνει το βιβλίο του ταμείου.

Τηρεί με ευθύνη του τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό βιβλία καθώς και όσα κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την λογιστική τάξη της Ένωσης.

Διαχειρίζεται με προσωπική ευθύνη του το ταμείο και ευθύνεται για κάθε ανωμαλία στα οικονομικά του. Κρατεί μετρητά για τις τρέχουσες ανάγκες της Ένωσης μέχρι του ποσού των τετρακοσίων είκοσι (420,00) ευρώ. Το ποσό αυτό δύναται να αυξομειώνεται με αποφάσεις του Δ.Σ.
Καταθέτει σε Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί η ένωση στην Εθνική Τράπεζα εισφορές , κάθε έσοδο και το αποθεματικό………..

Στο τέλος του έτους συντάσσει και υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ. τον απολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως και τον ισολογισμό της Ενώσεως για το έτος που πέρασε, καθώς και τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος.

Το διαχειριστικό έτος της Ενώσεως αρχίζει, την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ο ταμειακός απολο γισμός και ο ισολογισμός υπόκεινται στον έλεγχο της Ε.Ε. μετά το έργο της οποίας σχετική έκθεση υποβάλλεται στην. Γ.Σ. της Ένωσης, για έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε ευθύνη..

Αναπληρωτής Ταμίας:

Αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Ταμία.

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις του Συλλόγου, παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο και τα ΜΜΕ, απαντά σε σχόλια τύπου και εκδίδει το δελτίο τύπου μετά και από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου τον οποίο ενημερώνει άμεσα και τέλος τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με την Ένωση. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 14.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Με την ευθύνη του Δ.Σ. τηρούνται υποχρεωτικά από την Ένωση τα παρακάτω βιβλία:

α) Βιβλίο Μητρώων και τακτικών και επιτίμων μελών της Ενώσεως.

β) Βιβλίο των πρακτικών των Γ.Σ. της Ένωσης.

γ) Βιβλίο των πρακτικών των Δ.Σ. της Ένωσης.

δ) Βιβλίο Ταμείου και Εκθέσεων της Ένωσης.

Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. δύνανται για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, να τηρούνται όποια άλλα βιβλία κρίνεται απαραίτητο.

Όλα τα βιβλία πρέπει να έχουν τις σελίδες τους αριθμημένες και κάθε σελίδα να φέρει τη σφραγίδα της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 15.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται ανά τριετία (3) από την Γ.Σ. με την διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη μελών Δ.Σ και Αντιπροσώπων για τις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (αρχαιρεσίες) και ο πρώτος που πλειοψήφησε είναι και ο Πρόεδρος αυτής.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ένωσης τακτικά στο τέλος κάθε έτους και έκτακτα όποτε το αποφασίσουν ομοφώνως τα μέλη της. Για κάθε έλεγχο που κάνει η Ε.Ε. συντάσσει σχετική έκθεση στο βιβλίο ταμείου.

Η έκθεση για τον ετήσιο έλεγχο υποβάλλεται στη Γ.Σ. για έγκριση.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

ΑΡΘΡΟ 16.

Με απόφαση της Γ.Σ δύναται η Ένωση να μετέχει σε δευτοροβάθμιες οργανώσεις συνταξιούχων στην οποία θα εκπροσωπείται από εκλεγμένους αντιπροσώπους όπως ορίζουν τα καταστατικά τους. Οι Αντιπρόσωποι θα εκλέγονται στις Αρχαιρεσίες που διεξάγονται για την ανάδειξη Δ.Σ και Ε.Ε σε ενιαίο με αυτούς ψηφοδέλτιο. Η θητεία τους θα είναι τριετής (3).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 17.

Τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσης, μπορεί να γίνει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, εφόσον υπάρχει η πλειοψηφία των 50+1% των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση. Η αναφερόμενη ψηφοφορία είναι φανερή δια ανατάσεως της χειρός.

ΑΡΘΡΟ 18.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωση διαλύεται με απόφαση της πλειοψηφίας των 50+1% των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση. Η αναφερόμενη ψηφοφορία είναι μυστική και διενεργείται υποχρεωτικά με κάλπη.

Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, η περιουσία περιέρχεται στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής (Ε.Α.Σ.Υ.Α).

ΑΡΘΡΟ 19.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μελών της Ένωσης σε άλλο φορέα που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς στόχους και σκοπούς η αντιτίθεται στην επίτευξη των στόχων και των σκοπών τος Ένωσης. Ως εκ τούτου είναι βασική αιτία διαγραφής από την Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 20.

΄Ο,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από το Νόμο, Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από δεκαεννέα (19) άρθρα.

Ενωση Συνταξιουχων

 

Αστυνομικων Αττικης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: 21 0380 3085

 

Email: esynaa2009@gmail.com

 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου, Εμμανουήλ Μπενάκη 56, Αθήνα 106 78

Διαχειριστής Ιστοσελίδας & Social Media, Κειμενογράφος, Σύνταξη Περιεχομένου: Ψωμιάδης Χαρίλαος.

Υπεύθυνοι Σύνταξης της Ηλεκτρονικής Έκδοσης για το Δ.Σ.: Ασλανίδης ΔημήτριοςΣπυράκος Αθανάσιος – Ψυχογυϊός Ιωάννης.

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00