Αρχική » Ετήσια Τακτική 23 Οκτωβρίου 2021

Ετήσια Τακτική 23 Οκτωβρίου 2021

Ετήσια Τακτική 23 Οκτωβρίου 2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Ένωσης Συνταξιούχων Αστυνομικών Αττικής 23 Οκτωβρίου 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(Αμφιθέατρο Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών – Λ. Αλεξάνδρας 173) Της 23ης Οκτωβρίου 2021 (Γ΄ επαναληπτική της 9ης Οκτωβρίου και της 16ης Οκτωβρίου 2021)

Στην Αθήνα σήμερα, την  23  Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.30 π.μ. στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Συνταξιούχων Αστυνομικών Αττικής, μετά από αναβολή λόγω μη απαρτίας των προγραμματισμένων Συνελεύσεων στις 9-10-2021 και 16-10-2021, όπως προκύπτει από την 10-09-2021 έγγραφη πρόσκληση που τους απέστειλε  το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και Γραμματέα.
 2. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την έγκριση του Ισολογισμού – Απολογισμού.
 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση από 1-1-2018 ως και 31-12-2018, από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 & από 1-01-2020 έως και 31-12-2020.
 4. Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού του έτους 1-1-2018 έως και 31-12-20218, από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 & από 1-1-2020 έως και 31-12-2020 από κάθε ευθύνη δια μυστικής ψηφοφορίας.
 5. Απαλλαγή Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1-1-2018 έως και 31-12-2018, από 1-1-2019 έως και 31-12-20219  & από 1-1-2020 έως και 31-12-2020 από κάθε ευθύνη δια μυστικής ψηφοφορίας. 
 6. Καθορισμός Διεκδικητικού Πλαισίου για το 2022. (Συντάξεις Ε.Α.Σ  Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Εξοχών, Απασχόληση Συνταξιούχων).
 7. Λήψη απόφασης εφάπαξ εισφοράς για αγορά γραφείων.
 8. Λήψη απόφασης εφάπαξ εισφοράς ενίσχυσης πυρόπληκτων συναδέλφων. (Η κράτηση θα γίνει και θα αποδοθεί μόνο εάν δεν έχουν λάβει κρατική αποζημίωση).
 9. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την Διενέργεια Αρχαιρεσιών εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγουν τον κ. Μαυρομιχελάκη Ευστράτιο ως Πρόεδρο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και τον κ. Καρανικόλα Ευθύμιο ως Γραμματέα, οι οποίοι και καταλαμβάνουν τη θέση τους επί της έδρας.

ΕΚΘΕΣΗ
Ελέγχου Διαχειριστικών Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνταξιούχων Αστυνομικών Αττικής, της Εξελεγκτικής Επιτροπής- Διαχειριστική Περίοδος
από 1-1-2018 έως 31-12-2018.
Προς την
Γενική Συνέλευση

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο των διαχειριστικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών βιβλίων και στοιχείων της Ένωσης , προέκυψε ότι σημειώθηκαν έσοδα για την εν λόγω περίοδο από προηγούμενο υπόλοιπο  χρήσης 2017, (0.00) μηδέν  ευρώ από εγγραφές -ετήσιες συνδρομές & από διάθεση ταυτότητας και  από ετήσιες εισφορές των μελών (20.065,00) ευρώ. Ήτοι σύνολο εσόδων (20.065,00)ευρώ. Επίσης η διοίκηση πραγματοποίησε  έξοδα ποσό (11.552.29) ευρώ. Υπόλοιπο ταμείου στις 31-12-2108  ποσό 8512,29 ευρώ εις Ε.Τ.Ε ευρώ.  Αναλυτικότερα: 

 1. ΕΣΟΔΑ
 2. Α. Από εγγραφές- εισφορές  & από διάθεση ταυτοτήτων  και από εισφορές Ασφαλισμένων   (20.065,00) ευρώ.

     ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                          

2.ΕΞΟΔΑ

 Λειτουργικά έξοδα(φωτοτυπίες, δακτυλογραφήσεις, έκδοση ταυτοτήτων, αγορά gretits- αποστολή μηνυμάτων, μηχανοργάνωση, ενοίκιο, εξοπλισμός, έξοδα μεταφοράς γραφείων ) κ.λ.π  (11.552,29) ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                  11.552,29   ευρώ     

Γ. Υπόλοιπο ταμείου 31-12-2018                                8.512,29   ευρώ

Για τα ανωτέρω έσοδα & έξοδα υπάρχουν πλήρη παραστατικά στοιχεία και δεν διαπιστώθηκε ταμειακή ανωμαλία.

ΠΟΡΙΣΜΑ

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι οι διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών  Νομού Αττικής που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο  από 1-1-2018 έως 31-12-2018 ήταν απόλυτα σύμφωνες με τις διατάξεις των σχετικών νόμων και του καταστατικού της Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε                              Τα μέλη

Νικολοβιένης Ευάγγελος                  Μανθόπουλος Μηνάς

                                                                 Φατσέας Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση 1-1-2018 έως 31/12/2018.

ΕΚΘΕΣΗ

Ελέγχου Διαχειριστικών Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνταξιούχων Αστυνομικών  Αττικής,της Εξελεγκτικής Επιτροπής- Διαχειριστική Περίοδος από 1-1-2019 έως 31-12-2019.

Προς την

Γενική Συνέλευση

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο των διαχειριστικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών βιβλίων και στοιχείων της Ένωσης , προέκυψε ότι σημειώθηκαν έσοδα για την εν λόγω περίοδο από προηγούμενο υπόλοιπο  χρήσης 2018 (8.512,29) ευρώ από εγγραφές -ετήσιες συνδρομές & από διάθεση ταυτότητας και  από ετήσιες εισφορές των μελών (26.528,69) ευρώ. Ήτοι σύνολο εσόδων (26.528,69)ευρώ. Επίσης η διοίκηση πραγματοποίησε  έξοδα ποσό (17.698,26) ευρώ. Υπόλοιπο ταμείου στις 31-12-2109  ποσό (8.830,43 )ευρώ εις Ε.Τ.Ε ευρώ.  Αναλυτικότερα: 

 1. ΕΣΟΔΑ

Α. Από εγγραφές- εισφορές  & από διάθεση ταυτοτήτων  και από εισφορές Ασφαλισμένων (26.528,69)    ευρώ.

     ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                    

2.ΕΞΟΔΑ

 Λειτουργικά έξοδα(φωτοτυπίες, δακτυλογραφήσεις, έκδοση ταυτοτήτων, αγορά gretits- αποστολή μηνυμάτων, μηχανοργάνωση, ενοίκιο, εξοπλισμός, έξοδα μεταφοράς γραφείων ) κ.λ.π  (17.698,26) ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                  17.698,26   ευρώ     

Γ. Υπόλοιπο ταμείου 31-12-2019                               8.830,43   ευρώ                                        

Για τα ανωτέρω έσοδα & έξοδα υπάρχουν πλήρη παραστατικά στοιχεία και δεν διαπιστώθηκε ταμειακή ανωμαλία.

ΠΟΡΙΣΜΑ

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι οι διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ της Ένωσης Συνταξιούχων Αστυνομικών  Νομού Αττικής που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο  από 1-1-2019 έως 31-12-2019     ήταν απόλυτα σύμφωνες με τις διατάξεις των σχετικών νόμων και του καταστατικού της Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε                              Τα μέλη

Νικολοβιένης Ευάγγελος                  Μανθόπουλος Μηνάς

                                                                 Φατσέας Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση 1-1-2019 έως 31/12/2019.

ΕΚΘΕΣΗ

Ελέγχου Διαχειριστικών Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνταξιούχων Αστυνομικών  Αττικήςτης Εξελεγκτικής Επιτροπής- Διαχειριστική Περίοδος από 1-1-2020 έως 31-12-2020.

Προς την

Γενική Συνέλευση

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο των διαχειριστικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών βιβλίων και στοιχείων της Ένωσης , προέκυψε ότι σημειώθηκαν έσοδα για την εν λόγω περίοδο από προηγούμενο υπόλοιπο  χρήσης 2019 (8.830,43) ευρώ από εγγραφές -ετήσιες συνδρομές & από διάθεση ταυτότητας και  από ετήσιες εισφορές των μελών (26.621,55) ευρώ. Ήτοι σύνολο έσοδα  (26.621,55) ευρώ. Επίσης η διοίκηση πραγματοποίησε  έξοδα ποσό (9.698,10) ευρώ. Υπόλοιπο ταμείου στις 31-12-2020  ποσό ( 16.923,45) ευρώ εις Ε.Τ.Ε ευρώ.  Αναλυτικότερα: 

 1. ΕΣΟΔΑ

  Α. Από εγγραφές- εισφορές  & από διάθεση ταυτοτήτων  και από εισφορές Ασφαλισμένων (26.621,55)    ευρώ.

       ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ      (26.621,55) ευρώ                                                  

  2.ΕΞΟΔΑ

   Λειτουργικά έξοδα(φωτοτυπίες, δακτυλογραφήσεις, έκδοση ταυτοτήτων, αγορά gretits- αποστολή μηνυμάτων, μηχανοργάνωση, ενοίκιο, εξοπλισμός, έξοδα

  μεταφοράς γραφείων ) κ.λ.π  (9.698,10) ευρώ.

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                  9.698,10     ευρώ     

  Γ. Υπόλοιπο ταμείου 31-12-2020                           16.923,45     ευρώ                                               

  Για τα ανωτέρω έσοδα & έξοδα υπάρχουν πλήρη παραστατικά στοιχεία και δεν διαπιστώθηκε ταμειακή ανωμαλία.

  ΠΟΡΙΣΜΑ

  Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι οι διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ της Ένωσης Συνταξιούχων Αστυνομικών  Νομού Αττικής που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο  από 1-1-2020 έως 31-12-2020     ήταν απόλυτα σύμφωνες με τις διατάξεις των σχετικών νόμων και του καταστατικού της Ένωσης.

  Ο Πρόεδρος της Ε.Ε                              Τα μέλη

  Νικολοβιένης Ευάγγελος                  Μανθόπουλος Μηνάς                                                 

                                                                  Φατσέας Ιωάννης

   

  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνουν την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση 1-1-2020 έως 31/12/2020.

  «Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού του έτους  1-1-2018 έως και 31-12-20218, από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 & από 1-1-2020 έως και 31-12-2020 Ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός»

  Εγκρίνονται ομόφωνα.

  «Απαλλαγή Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου  για τη χρήση 1-1-2018 έως και 31-12-20218, από 1-1-2019 έως και 31-12-20219  & από 1-1-2020 έως και 31-12-2020

  Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός.

  Εγκρίνεται η απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

  «Λήψη απόφασης εφάπαξ εισφοράς για αγορά γραφείων»

  Δεν θα εισάγουμε το θέμα προς συζήτηση .Δεν υπάρχει χρόνος διαθέσιμος για την διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών. Το αποσύρομαι και η Νέα Διοίκηση ας το επαναφέρει.

  «Λήψη απόφασης εφάπαξ εισφοράς ενίσχυσης πυρόπληκτων συναδέλφων. (Η κράτηση θα γίνει και θα αποδοθεί μόνο εάν δεν έχουν λάβει κρατική αποζημίωση

  Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός

  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνουν την πρόταση για εφάπαξ εισφορά ενίσχυσης πυρόπληκτων μελών, εάν κι εφόσον αυτά δεν αποζημιωθούν από άλλον κρατικό ή ιδιωτικό φορέα.

  Το σώμα της Γ.Σ  εξουσιοδοτεί την Νέα Διοίκηση όπως πράξει το αυτονόητο, να διοργανώσει αφενός μεν εκδρομές, αφετέρου δε να ενημερώσει τα μέλη για το αίτημα της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Ευβοίας.

  «Καθορισμός Διεκδικητικού  Πλαισίου για το 2022. (Συντάξεις Ε.Α.Σ  Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Εξοχών, Απασχόληση Συνταξιούχων)»

  Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία για την εκλογή μελών νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου

  Η Δικαστική Αντιπρόσωπος να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών τόσο για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο των Αντιπροσώπων αλλά και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: Ψήφισαν: 105 μέλη και είχαμε ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ: 105

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Έλαβαν:

  ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:             51

  ΓΟΓΟΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ:             50

  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΛΙΑΣ:                        55

  ΚΛΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:                  54

  ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:                    64

  ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:             70

  ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:           45

  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ:     40

  ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:             55

  ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:                 42

  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:                 41

  ΦΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:        41

  ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:                    44

  ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ:                70

  Μεταξύ των ισοψηφησάντων Μαγουλά Αθανάσιου και Ψωμιάδη Χαρίλαου ακολούθησε κλήρωση ενώπιον των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και εξελέγη ο κ. Μαγουλάς Αθανάσιος.

  Επίσης, ακολούθησε κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων κ.κ. Σταμάτη Γεωργίου και Φάλαρη Κωνσταντίνου και εξελέγη ο κ. Σταμάτης Γεώργιος, ενώπιον των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, έλαβαν:

  ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:                 47

  ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ:            67

  ΜΠΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ:                      68

  ΜΠΟΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:                42

  Για τους Αντιπροσώπους της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης έλαβαν:

  ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:            50

  ΓΟΓΟΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ:            47

  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΛΙΑΣ:                        63

  ΚΛΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:                  65

  ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:                   66

  ΚΥΤΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:                    46

  ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:            71

  ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:           47

  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ:     40

  ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ:            67

  ΜΠΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ:                      52

  ΜΠΟΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:                66

  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ:         46

  ΠΑΡΑΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:    47

  ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ:                 37

  ΡΟΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:                  38

  ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:             49

  ΣΥΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:                         39

  ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:                 52

  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:                 43

  ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ:                 48

  ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ:                         59

  ΦΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:        45

  ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:                   45

  ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ:                70

  Μετά το πέρας της ψηφοφορίας και της επίσημης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για τα Όργανα της Διοίκησης και μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση, περαιώνεται η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκα στη ΓΑΔΑ, 23/10/2021.

  ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

  ΜΑΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ         ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Ενωση Συνταξιουχων

 

Αστυνομικων Αττικης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: 21 0380 3085

 

Email: esynaa2009@gmail.com

 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου, Εμμανουήλ Μπενάκη 56, Αθήνα 106 78

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00