Σημείωση: Σε περίπτωση μεταβολής των προϋποθέσεων, βάση των οποίων εγκρίθηκε η σύνδεση ή η συνέχιση αυτής, υποβάλλονται εξαρχής όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 1 του παρόντος δικαιολογητικά, εκτός εάν η μεταβολή αναφέρεται μόνο στην αλλαγή του προσώπου του υπευθύνου χειριστή – συντηρητή του συστήματος.